Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne


    1. Sklep internetowy LOTTOTRENDS, dostępny pod adresem internetowym https://lottotrends.pl, prowadzony jest przez BLACKRAINBOW P&L SP. Z O.O. z siedzibą w POZNANIU wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w SĄD REJONOWY POZNAŃ -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000799313 o kapitale zakładowym 50 000zł, NIP 7831804897 REGON 384116050
    2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje


    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    Sprzedawca – BLACKRAINBOW P&L SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wielka 7/5, kod pocztowy 61-774, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w  SĄD REJONOWY POZNAŃ -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII Wydział Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000799313 o kapitale zakładowym 50 000zł, NIP 7831804897 REGON 384116050
    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://lottotrends.pl
    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
    Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
    Produkt (usługa) - dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem


    1.     Adres Sprzedawcy: ul. Wielka 7/5 ,    61-774 Poznań
    2.     Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@lottotrends.pl
    3.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 42 1870 1045 2078 1059 8172 0001
    4.     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresówpodanych w niniejszym paragrafie
    5. Klient może porozumieć się za pomocą formularza kontaktowego na jednej z podstron serwisu

§ 4
Wymagania techniczne


    1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
    a)  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox / Google Chrome,
    b)     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
    c)     włączona obsługa plików cookies,,

§ 5
Informacje ogólne


    1.     Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
    2.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
    3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
    4.     Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę brak jest kosztów dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
    5.     W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
    6.     Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o ewentualnych innych opłatach i kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 

    1.     Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:     - nazwa użytkownika     - adres email     - hasło
    2.     Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
    3.     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu email i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
    4.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 

    1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a)   zalogować się do Sklepu
b)     wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, kliknąć przycisk „Wybieram” a następnie „Zamawiam i płacę”.
c)     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

    Wybrana usługa dostępna jest bezpośrednio z poziomu witryny internetowej https://lottotrends.pl po zalogowaniu.
2. Dostępne metody płatności
    a) Płatności elektroniczne
    b) Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat korzystania z usług oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży


    1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
    2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji w serwisie adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
    3.     Dostawa usługi i jej wykorzystanie dostępne jest  do wykorzystania wyłącznie w serwisie https://lottotrends.pl

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 

    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem, że nie rozpocznie korzystać z wykupionych usług. Realizacja usługi przez klienta równoznaczna jest utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi (aktywacji usługi w serwisie internetowym)

    1.     Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
    2.     W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
    3.     Skutki odstąpienia od Umowy:
    a)     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
    b)     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
    c)     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
    d)     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu opłaty za usługę

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 

    1.     Umową Sprzedaży objęte są USŁUGI dostępne w serwisie.
    2.     Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
    3.      Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
    4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą usługi.
    5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

    1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
    2.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    3.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
    4.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
    5.     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

    1.     Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
    2.     Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
    3.     Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
    a)         W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
    b) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do sprzeciwu, do ograniczenia przetwarzania lub do przenoszenia swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku wątpliwości, czy dane są prawidłowo przetwarzane przez Sprzedawcę.
    c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

 

    1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej.
    3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
    4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.